Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel: ERKADO CZ s.r.o., se sídlem Krausova 604, Letňany, Praha 9, PSČ 199 00.
Dodavatel je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125808.
Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 27909590, DIČ: CZ 27909590.

Centrála-sklad: Praha 10, Průběžná 1548/90, 100 00

E-shop: rostradvere.cz

2. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve kupní smlouvě (zavazné objednavce) stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (ERKADO CZ s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy-zavazné objednavce (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách ERKADO CZ s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. ERKADO CZ s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy , je-li to pro daný druh zboží obvyklé

4. Objednávka zboží

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy(). K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná rámcová písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách ERKADO CZ s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo po provedené autorizované montáži přímo technikovi.
Zálohová faktura se platí ve výši do100% od celkové ceny objednávky - vždy záleží na dohodě.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání peněz na účet (v případě že je platba převodním příkazem a v případě, že se zboží veze na místo), v případě platby v hotovosti, ihned po potvrzení, že se objednávka vyřizuje.
V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 týdnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Některé zboží je nutné zadat do výroby, proto je u každého zboží uvedena dodací lhůta. Proto je v některých případech doba dodání 8 týdnů.

7. Dopravní podmínky

Zboží lze v současné době vyzvednout osobně ve skladu
Praha 10
Průběžná 1548/90
100 00 (Zobrazit na mapě)
Otevřeno: Po - Pá 8:00 - 18:00 So 10:00 - 15:00

nebo dopravovat přepravní službou TOPTRANS - která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice a to následující pracovní den od odeslání (expedice) zásilky.

Ceny dopravného jsou kalkulovány dle hmotnosti přepravovaného zboží a vycházejí z následující tabulky:


Ceny bez DPH

Při platbě v hotovosti při převzetí k ceně dopravného se připočítává častka ve výši 60,- bez DPH

Doručování zásilek v pracovní dny od 8 do 18 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, přepravní služba Vás bude

kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle. V případě problémů s doručením kontaktujte centrálu Top Trans tel.

272767626, 272761785, 267101606-608 nebo stránky www.toptrans.cz, kde zjistíte podle Vašeho bydliště informace o depu,

které zajišťuje douručení Vaší zásilky

Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, zboží rozbalit ihned po převzetí / dovozu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci / dodavateli. Zjevné vady se reklamují do 5 ti dnů od převzetí. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy u dodacího listu nebo jsou zasílány emailem / poštou.

8. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem
Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy (závazná objednávka) je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za následujících podmínek:
zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu;
nesmí být použité;
musí být nepoškozené;
musí být kompletní (včetně příslušenství);

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je nutné aby tyto skutečnosti sdělil pokud možno písemně bez zbytečného odkladu a to emailem na info@erkado.cz, popř. doporučeně poštou, vhodná je i fotografie, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je nutné aby tyto skutečnosti sdělil pokud možno písemně bez zbytečného odkladu a to emailem na info@erkado.cz, popř. doporučeně poštou, vhodná je i fotografie, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.
Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím vždy písemně prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt.
V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaný servis.

9. Omezení odpovědnosti za obsah webu

Z důvodu možnosti převzetí chybných informací nemůže provozovatel webových stránek poskytovat záruku úplnosti a přesnosti uváděných informací a nenese tedy odpovědnost za škody způsobené použitím takových informací.

Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených na eshopu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí na naších prodejnách.
Obrázky na eshopu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku, je-li cena zboží vlivem technické chyby uvedena nesprávně. V případě, že kupní cena byla kupujícím již předem zaplacena, zavazuje se provozovatel k okamžitému vrácení celé částky na účet kupujícího.

10. Slevy a Akce

Slevy a akční ceny platí vždy do vyprodání zásob není-li uvedeno u konkrétního zboží jinak.

11. Mimořádné řešení sporů

Pokud je zákazník rezidentem Evropské unie, existuje možnost mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních povinností při nákupu přes internet. Pro řešení sporů Evropská komise používá online-platformu, která je k dispozici na odkaze http://ec.europa.eu/odr.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se uplatňuje ve všech případech obchodně smluvních vztahů mezi účastníky, kde jako prodávající vystupuje ERKADO CZ s.r.o., Krausova 604, Letňany, Praha 9, PSČ 199 00.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Vydáno dne 31.01.2010 společností ERKADO CZ s.r.o.